TELETHON VEND 3/12 – GYMNASE CHAINGY – TOURNOI FUTSAL